History

Luigi Mondelli – Chris Smith
Bruce Lee – Richard Bustillo – Chris Smith
Bruce Lee – Larry Hartsell – Chris Smith
Master Sken – Phil Nurse – Chris Smith